Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że okres wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w określonych przez przepisy sytuacjach może zostać wydłużony ponad wskazane w regulacjach prawnych 120 dni. Przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 120 dni od daty przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi dotyczy niżej wymienionych przypadków, gdy zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) (świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób) – do wniosku o przedłużenie świadczenia należy dołączyć – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób) – do wniosku o przedłużenie świadczenia należy dołączyć - kserokopię dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego,
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci) - do wniosku należy dołączyć - zaświadczenie lekarskie, karta ciąży, kserokopia paszportu wraz z danymi dziecka, ewentualnie odpis aktu urodzenia dziecka,
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko) - do wniosku należy dołączyć - oświadczenie o stanie cywilnym (panna, rozwódka, wdowa) lub w przypadku mężatki oświadczenie o pozostaniu męża w Ukrainie,
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy (świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego) – do wniosku należy dołączyć - dokument potwierdzający ustanowienie przez sąd opiekuna tymczasowego lub oświadczenie o pozostawaniu małoletniego w pieczy zastępczej..

warning UWAGA

Bardzo prosimy o dokładne zaznaczanie dni zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w karcie pobytu.