Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie może być przyznane, jeśli:

 • wnioskodawca ma status osoby niepełnosprawnej w dniu dokonania zakupu,
 • przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały przyznane na podstawie odrębnych przepisów (chodzi o sprzęt przyznany na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego, co potwierdza Narodowy Fundusz Zdrowia),
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym limicie ceny, jeśli taki udział jest wymagalny,
 • do 150% sumy ustalonego limitu ceny oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Procedury:

 • wniosek o przyznanie tego zaopatrzenia wypełnia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista (przedmioty ortopedyczne),
 • przyznanie zalecanych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych potwierdza Narodowy Fundusz Zdrowia (w Lublinie ul. Szkolna 16),
 • ww. wniosek należy okazać u sprzedawcy, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdzie następuje wybór konkretnego sprzętu,
 • jeśli przyznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowanie jest wystarczające następuje zakup i sprawa jest zakończona, jeśli zaś przyznane środki są niewystarczające osoba niepełnosprawna spełniająca ww. wymogi może ubiegać się o uzupełnienie całości lub części brakujących środków w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Diamentowa 2, składając stosowny wniosek o to dofinansowanie,
 • do wniosku można dołączyć komplet dokumentów potwierdzających zakup danego przedmiotu ortopedycznego lub środków pomocniczych tj. fakturę określającą opłaconą kwotę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniobiorcę zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i wówczas przyznane dofinansowanie otrzymuje bezpośrednio wnioskodawca, albo dołączyć fakturę pro forma - wówczas przyznane dofinansowanie zostanie przekazane sprzedawcy po dokonanym zakupie i okazaniu w MOPR ww. dokumentów.
 • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku decyzja zawiera uzasadnienie.

Dodatkowe informacje tel. 81 466 53 90

Załączniki: