Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w przypadku osoby samotnej.

Warunki przyznania dofinansowania:

 • celem ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz wymaganymi dokumentami;
 • przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze muszą być objęte dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • dofinansowanie obejmuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zakupione w roku bieżącym oraz poprzedzającym rok złożenia wniosku;
 • dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały zakupione przez Wnioskodawcę przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego, jeżeli taki udział jest wymagany a cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wymagane dokumenty:

 1. kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
 2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
 3. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
 4. Kopia postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest ubezwłasnowolniona,
 5. Kopia pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza - w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej z wnioskiem występuje pełnomocnik.

Gdzie można ubiegać się o dofinansowanie i w jaki sposób można złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR Lublin – ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin lub wysłać pocztą. Istnieje również możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pośrednictwem darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl).

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 81 466 53 90.

Załączniki do pobrania: