Pomoc osobom niepełnosprawnym

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

 • osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych jeśli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo ma zgodę właściciela lokalu, gdzie na stałe zamieszkuje - dotyczy to wszelkich utrudnień w poruszaniu się w budynku i jego najbliższej okolicy,
 • osoba niepełnosprawna, które ze względu na swoją niepełnosprawność ma problemy w wykonywaniu codziennych czynności może otrzymać dofinansowanie likwidacji barier technicznych (nie częściej niż raz na 3 lata, licząc od dnia wypłaty poprzednio otrzymanego dofinansowania na ten cel),
 • osoba niepełnosprawna mająca ze względu na swoja niepełnosprawność problemy w porozumiewaniu się lub przekazywaniu informacji może otrzymać dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (nie częściej niż raz na 3 lata, licząc od dnia wypłaty poprzednio otrzymanego dofinansowania na ten cel),
 • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie do 95% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Procedura przyznania dofinansowania:

 • osoba niepełnosprawna mieszkająca w Lublinie składa wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym rodzaj niepełnosprawności (jeśli nie wynika to z orzeczenia o niepełnosprawności),
 • w przypadku likwidacji barier architektonicznych przyznanie dofinansowania poprzedzone jest wizją lokalną w miejscu likwidacji tych barier. W wyjątkowej sytuacji, uniemożliwiającej przeprowadzenie wizji lokalnej, rozpatrzenie wniosku zostanie poprzedzone wywiadem przeprowadzonym drogą telefoniczną, podczas której zgromadzone zostaną informacje na temat sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy, warunków technicznych pomieszczenia, w którym mają być zlikwidowane bariery oraz zakres likwidacji barier,
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy o przyznaniu tego dofinansowania, po czym następuje zakup tego sprzętu (w przypadku barier technicznych i w komunikowaniu się) lub wykonanie prac budowlanych określonych w umowie (w przypadku barier architektonicznych). Przekazanie przyznanego dofinansowania następuje na konto osoby niepełnoprawnej (gdy zapłacona została cała należność) lub sprzedawcy albo wykonawcy usługi (gdy zapłacony został tylko udział własny),
 • nie podlegają dofinansowaniu koszty poniesienie przed zawarciem umowy, w tym koszty sporządzenia kosztorysu, jeśli jest taka konieczność,
 • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku urząd przedstawia uzasadnienie tej decyzji.

Wymagane dokumenty:

 • kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
 • zaświadczenie od lekarza o rodzaju niepełnosprawności, jeśli rodzaj niepełnosprawności nie wynika z orzeczenia;
 • kopia postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest ubezwłasnowolniona,
 • kopia pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza - w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej z wnioskiem występuje pełnomocnik,
 • kopia aktu własności nieruchomości/decyzja o użytkowaniu wieczystym nieruchomości oraz zgoda właściciela budynku lub lokalu na wykonanie planowanych prac - dotyczy barier architektonicznych.

Dodatkowe informacje:

 • bariery techniczne i w komunikowaniu się - tel. 81 466 53 91
 • bariery architektoniczne - tel. 81 466 53 93.

Załączniki do pobrania: