Pomoc osobom niepełnosprawnym

Turnusy rehabilitacyjne

Warunki przyznania dofinansowania:

 • wnioskodawca ma status osoby niepełnosprawnej,
 • lekarz skierował tę osobę na turnus rehabilitacyjny,
 • osoba niepełnosprawna weźmie udział w turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę i wybierze organizatora turnusu, który będzie posiadał wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę,
 • organizator i ośrodek będą miały uprawnienia zgodne ze schorzeniami osoby niepełnosprawnej,
 • osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • osoba niepełnosprawna nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie wynosi:

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci do 16 lat, a także dla osoby w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej,
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników zakładów pracy chronionej oraz dla opiekunów osoby niepełnosprawnej,
 • 40 % wynagrodzenia dla osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz opiekuna tej osoby, jeśli pokrywa koszy pobytu na tym turnusie,
 • w przypadku przekroczenia limitu dochodów, o których mowa w pkt. a i b podstawowe dofinansowanie pomniejsza się o kwotę przekroczenia,
 • w przypadku niedoboru środków podstawowe dofinansowanie może być pomniejszone nie więcej niż o 20% ww. kwot.

Procedury:

 • osoba niepełnosprawna mieszkająca w Lublinie składa w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie, ul. Diamentowa 2 wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym wnioskiem lekarza,
 • wniosek należy złożyć w roku, w którym osoba niepełnosprawna zamierza uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym,
 • rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od złożenia kompletu dokumentów,
 • osoba niepełnosprawna w terminie do 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu przekazuje do MOPR informacje o wyborze turnusu,
 • zarówno organizator jak i ośrodek musi posiadać uprawnienia do organizowania turnusów i przyjmowania grup turnusowych, w tym z uwzględnieniem rodzajów schorzeń osoby niepełnosprawnej,
 • dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy organizatora turnusu,
 • dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie przez osobę, której zostało przyznane i wyłącznie w tym roku, którego dotyczy,
 • dofinansowanie to nie może dotyczyć turnusu rehabilitacyjnego częściowo finansowanego z innych źródeł, w tym z m. in. z Narodowego Funduszu Zdrowia, lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualny wykaz organizatorów, ośrodków wraz z ich uprawnieniami można znaleźć w internecie pod adresem http://empatia.mpips.gov.pl

Dodatkowe informacje - tel. 81 466 53 95

Załączniki: