Pomoc osobom niepełnosprawnym

Turnusy rehabilitacyjne

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

 • O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - 65% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w przypadku osoby samotnej;
 • w przypadku przekroczenia limitu dochodów, o których mowa powyżej podstawowe dofinansowanie pomniejsza się o kwotę przekroczenia.

Warunki przyznania dofinansowania:

 • celem ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,
 • osoba niepełnosprawna musi korzystać z turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę i wybierze organizatora turnusu, który będzie posiadał wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę,
 • organizator i ośrodek muszą mieć uprawnienia zgodne ze schorzeniami osoby niepełnosprawnej,
 • osoba niepełnosprawna powinna uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • osoba niepełnosprawna nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie może być opiekunem innego uczestnika

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego:

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci do 16 lat, a także dla osoby w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej,
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników zakładów pracy chronionej oraz dla opiekunów osoby niepełnosprawnej,
 • 40 % wynagrodzenia dla osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz opiekuna tej osoby, jeśli pokrywa koszy pobytu na tym turnusie,

Procedura przyznania dofinansowania:

 • osoba niepełnosprawna mieszkająca w Lublinie składa wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym wnioskiem lekarza,
 • wniosek należy złożyć w roku, w którym osoba niepełnosprawna zamierza uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym,
 • rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni od złożenia kompletu dokumentów,
 • w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową wnioskodawca może ubiegać się o zwiększone dofinansowanie. Należy wówczas złożyć prośbę o zwiększenie dofinansowania wraz z załącznikami potwierdzającymi dochody i wydatki gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • osoba niepełnosprawna w terminie do 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, jednak nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu przekazuje do MOPR w Lublinie „Informację o wyborze turnusu”,
 • zarówno organizator jak i ośrodek musi posiadać uprawnienia do organizowania turnusów i przyjmowania grup turnusowych, w tym z uwzględnieniem rodzajów schorzeń osoby niepełnosprawnej,
 • dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy organizatora turnusu,
 • dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie przez osobę, której zostało przyznane i wyłącznie w tym roku, którego dotyczy,
 • dofinansowanie to nie może dotyczyć turnusu rehabilitacyjnego częściowo finansowanego z innych źródeł, w tym m.in. z Narodowego Funduszu Zdrowia lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • wnioskodawca ponosi konsekwencje rezerwacji miejsca turnusowego, której dokonuje przed otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania lub niezgodnej z postawionymi przez MOPR wymaganiami odnośnie posiadanych uprawnień organizatora i ośrodka, na konkretne schorzenia i dysfunkcje,
 • MOPR nie zwraca kosztów turnusu rehabilitacyjnego, który odbył się przed datą przyznania dofinansowania,
 • w przypadku skrócenia pobytu na turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej i/lub jej opiekuna z przyczyn innych niż losowe, odpowiednio osoba niepełnosprawna i/lub jej opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie,
 • w przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić MOPR o tym fakcie.

Aktualny wykaz organizatorów, ośrodków wraz z ich uprawnieniami można znaleźć w internecie pod adresem http://empatia.mpips.gov.pl

Wymagane dokumenty:

 • kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
 • wniosek lekarza o skierowaniu na turnus rehabilitacyjny (zaświadczenie jest częścią wniosku),
 • zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lata,
 • kopia postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest ubezwłasnowolniona,
 • kopia pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza - w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej z wnioskiem występuje pełnomocnik.

Gdzie można ubiegać się o dofinansowanie i w jaki sposób można złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR Lublin – ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin lub wysłać pocztą. Istnieje również możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pośrednictwem darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl)

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 81 466 53 95.

Załączniki do pobrania: