Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej

Wnioskodawcami mogą być osoby, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody, prowadząca działalność gospodarczą.

Wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 cały rok.

Kompletne wnioski o dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona jest informowana w terminie do 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.

Dofinansowanie zostaje przekazane po dostarczeniu faktury, zgodnie z zawartą wcześniej umową. Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto wykonawcy usługi lub w przypadku pokrycia przez wnioskodawcę kosztów wykonania usługi, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona we wskazanym banku.

Załączniki:

Dodatkowe informacje: tel. 81 466 53 94.