Pomoc osobom niepełnosprawnym

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

Procedura przyznania dofinansowania:

  • wnioski o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana jest informowana w terminie do 10 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.
  • dofinansowanie do usługi tłumacza nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wnioskodawca był stroną umowy zawartej z Funduszem, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
  • dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
  • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody, prowadząca działalność gospodarczą.
  • dofinansowanie zostaje przekazane po dostarczeniu faktury, zgodnie z zawartą wcześniej umową. Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto wykonawcy usługi lub w przypadku pokrycia przez wnioskodawcę kosztów wykonania usługi, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona we wskazanym banku.

Wymagane dokumenty:

  • kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę korzystania z usług tłumacza języka migowego lub usług tłumacza przewodnika (będące częścią wniosku),
  • kopia postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest ubezwłasnowolniona,
  • kopia pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza - w przypadku, gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej z wnioskiem występuje pełnomocnik.

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie do usługi tłumacza wynosi 60 zł za 45 minut świadczonej usługi.

Gdzie można ubiegać się o dofinansowanie i w jaki sposób można złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR Lublin – ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin lub wysłać pocztą. Istnieje również możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pośrednictwem darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dofinansowania udzielane są pod nr tel. 81 466 53 94.

Załączniki do pobrania: