Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Na jaką pomoc może liczyć osoba przebywająca w domu pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających, co oznacza, że zapewniają w szczególności:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież, obuwie,
 • utrzymanie czystości,
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnację,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • udział w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
 • zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

Typy domów pomocy społecznej

W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy pomocy społecznej dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Zasady ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej i wymagane dokumenty

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej razem z wymaganymi dokumentami należy złożyć we właściwej Sekcji Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, najbliższej miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

Wniosek o udzielenie pomocy w postaci umieszczenia w domu pomocy społecznej może zostać również złożony:

 • listownie,
 • elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /MOPR-Lublin/SkrytkaESP,
 • lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby fizycznej lub prawnej a także powiatowego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. decyzja ZUS o wysokości przyznanego świadczenia)
 • Zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - w przypadku jego posiadania
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
 • W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub osób niepełnosprawnych intelektualnie zaświadczenia psychologa i lekarza psychiatry.

Dodatkowo w przypadku kierowania do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba zainteresowana spełnia przesłanki do tej formy pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie wydaje decyzję kierującą do domu pomocy społecznej, a następnie po zwolnieniu się miejsca wydawana jest decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, po czym zainteresowana osoba może zamieszkać w placówce.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Lublinie w 2021 r. został ustalony Zarządzeniem NR 74/3/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 marca 2021 roku i wynosi:

Nazwa Domu Pomocy Społecznej Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej "Kalina", ul. Kalinowszczyzna 84 4 780,19 zł
Dom Pomocy Społecznej "Betania", al. Kraśnicka 223 4 716,07 zł
Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Głowackiego 26 4 780,38 zł
Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, ul. Archidiakońska 7 4 902,42 zł
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78 5 019,28 zł
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22 5 556,56 zł
Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Dolińskiego 1 4 887,43 zł

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec DPS-u,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 1. mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i osoby zobowiązane.

Kryteria dochodowego

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł.
 • Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.