Pomoc w usamodzielnieniu

dla pełnoletnich osób opuszczających:

 • rodziny zastępcze,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Formy pomocy w ramach usamodzielnienia:

 1. praca socjalna,
 2. comiesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - udzielana nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia przez osobę usamodzielnianą,
 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie z przeznaczeniem na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej - wypłacana po ukończeniu nauki przez osobę usamodzielnianą,
 4. pomoc na zagospodarowanie,
 5. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - w tym w mieszkaniu chronionym (szczegółowe informacje na temat mieszkań chronionych oraz wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym znajdują się w zakładce pomoc specjalistyczna: mieszkania chronione)
 6. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Warunkiem uzyskania pomocy w usamodzielnieniu jest opracowanie, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji jego zapisów. Program powinien być zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do udzielenia pomocy w usamodzielnieniu.

Szczegółowych informacji dotyczących procesu usamodzielnienia udzielają pracownicy sekcji ds. pomocy osobom usamodzielnianym MOPR w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, tel: 81 466 53 27

Wzory formularzy - dotyczą osób pełnoletnich, usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą po dniu 1 stycznia 2012r. (osoby te usamodzielniane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Wzory formularzy - dotyczą osób usamodzielnianych, które opuściły po osiągnięciu pełnoletności dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy (osoby usamodzielniane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zachęca osoby usamodzielniane do odwiedzenia pierwszego w Polsce portalu, który pomaga w usamodzielnieniu: www.samodzielni.pl.

Serwis prowadzi Fundacja Robinson Crusoe www.fundacjarobinson.org.pl (w zakładce Publikacje można znaleźć poradniki skierowane do osób usamodzielnianych: Przewodnik Usamodzielnienia, Przewodnik Ekonomia Robinsona, Przewodnik Usamodzielniaj się zdrowo).