Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Rodzina 500 plus

Od dnia 1 grudnia 2018r. wnioski przyjmowane są wyłącznie w siedzibie Wydziału świadczeń socjalnych MOPR, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.

Komunikat 500+
Terminy autowypłat 500+ oraz świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019.
więcej »
Komunikat 500+
500+ dla samotnych rodziców - najistotniejsze zmiany w przepisach
więcej »
Sprawdź, czy przysłuje Ci świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka
UWAGA!!! W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę.
Na jedyne dziecko świadczenie wychowawcze jest zależne od dochodu rodziny* dochód netto na osobę w rodzinie
nie może przekroczyć: 800 zł
lub
1200 zł, jeżeli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne
wzór nr 1 poprawnie wypełnionego wniosku na nowy okres
Na pierwsze i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze jest zależne od dochodu rodziny* dochód netto na osobę w rodzinie
nie może przekroczyć: 800 zł
lub
1200 zł, jeżeli członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne
Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze nie jest zależne od dochodu rodziny* wzór nr 2 poprawnie wypełnionego wniosku na nowy okres
*Rodzina to odpowiednio następujący członkowie rodziny: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
uwaga Uwaga przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017r.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców

Do pobrania - formularze

Świadczenie wychowawcze - kompendium wiedzy
Kto może złożyć wniosek Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wysokość świadczenia wychowawczego 500 zł miesięcznie
Kryterium dochodowe
 • Na jedyne lub pierwsze dziecko - gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
  - 800 zł netto,
  - 1200 zł netto, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
 • Na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodu rodziny.
» Dochód* za 2017r. - na okres trwający od 1 października 2018r.
Termin składania wniosku » Na okres trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. - od dnia 1 lipca 2018r.
Miejsce składania wniosków W miejscu zamieszkania:
 1. osobiście w siedzibie pionu świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, 21-445 Lublin
  godziny przyjęć wniosków:
  - poniedziałek: od 10.00 do 17.00
  - wtorek - piątek: od 8.00 do 15.00
 2. za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
  20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 88-92
  Uwaga! Konieczne podanie numeru telefonu!
 3. drogą elektroniczną za pomocą:
  a) Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),
  b) Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl)
  c) ePUAP - adres skrytki: /MOPR-Lublin/skrytka
  d) bankowości elektronicznej
Informacja telefoniczna 81 466 53 80
Wymagane załączniki do wniosku Uwaga! Do dochodu rodziny wlicza się alimenty, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz dzieci.

W przypadku rodzin, w których członek rodziny przebywa za granicą, istnieje konieczność wskazania danych tej osoby oraz wskazania kraju i adresu pobytu, ponieważ wnioski o świadczenia wychowawcze będą przekazywane zgodnie z właściwością marszałkowi województwa (od dnia 1 stycznia 2018r. - wojewodzie) celu wydania decyzji administracyjnej, natomiast wypłatę świadczenia wychowawczego będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Forma wypłaty
 • bezgotówkowa - przelew na rachunek bankowy (chcąc skorzystać z tej formy należy we wniosku o świadczenie wychowawcze wskazać numer rachunku bankowego),
 • gotówkowa - autowypłata dokonywana we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju » lista oddziałów Banku Pekao S.A. w Lublinie
Uwaga! Jeżeli we wniosku o świadczenie wychowawcze nie zostanie wskazany numer rachunku bankowego, wówczas osoba uprawniona otrzyma wypłatę świadczenia wychowawczego w formie gotówkowej we wskazanych oddziałach Banku Pekao S.A.
Słownik Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców;
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców

Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną.

Niepełnosprawne dziecko - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Podstawa prawna
Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
Sprawdź: kto złoży wniosek i jaki będzie skład rodziny ?
Przykłady:
Matka z jednym dzieckiem z wcześniejszego związku, które nie ukończyło 18 roku życia, pobiera na nie zasądzone alimenty, ma partnera, z którym nie ma ślubu.
Wniosek składa matka. Skład rodziny będzie dwuosobowy, czyli matka i jej dziecko. Do składu rodziny nie zalicza się jej partnera i nie wlicza się jego dochodów.
Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego. Alimenty wliczane są do dochodu.
Małżeństwo z jednym dzieckiem, które nie ukończyło 18 roku życia, z poprzedniego związku matki.
Wniosek składa matka (rodzic dziecka). Skład rodziny jest trzyosobowy. Dochody męża wliczane są do dochodu rodziny. Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego.
Żona i mąż oraz dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze dziecko ma innego ojca, młodsze dziecko jest wspólne.
Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy (małżonkowie oraz dwójka dzieci). Otrzyma 1000 zł jeżeli spełni kryterium dochodowe. Liczony jest łączny dochód małżonków. W przypadku przekroczenia dochodu otrzyma 500 zł. na młodsze dziecko.
Matka i jej partner (nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze ma innego ojca, młodsze jest wspólne.
Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy. Liczy się dochód matki i jej partnera. Otrzyma 1000zł jeżeli spełni kryterium dochodowe.
Mąż, żona i dwoje dzieci, ale żadne z dzieci nie jest wspólne (jedno dziecko matki , drugie dziecko jej męża). Matka pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego na własne dziecko.
Składają dwa wnioski - każde z nich odrębny wniosek na własne dziecko. Skład rodziny w jednym i drugim wniosku jest taki sam czteroosobowy (mąż, żona i dwoje dzieci). Z tym, że dziecko starsze w jednym wniosku wpisane jest jako pierwsze, a w drugim wniosku młodsze dziecko wpisane jest jako kolejne. Jeden z małżonków z pierwszym dzieckiem otrzyma 500 zł. jeżeli rodzina spełni kryterium dochodowe. Drugi małżonek otrzyma 500 zł na dziecko młodsze (kolejne) bez kryterium dochodowego. Jeżeli spełniają kryterium dochodowe otrzymają łącznie 1000zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wliczane do dochodu rodziny.
Matka i jej partner (nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci ale żadne nie jest wspólne (jedno dziecko jest matki, a drugie jej partnera).
Matka składa wniosek na swoje dziecko (pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny jest dwuosobowy (matka i jej dziecko).
Otrzyma 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe. Partner składa wniosek na swoje dziecko (pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny dwuosobowy (ojciec i dziecko). Otrzyma 500zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.
Matka wychowuje dwoje dzieci w wieku 9 i 17 lat. Starsze dziecko w dniu 25 grudnia 2017r. ukończy 18 rok życia.
Matka do miesiąca listopada otrzymywać będzie 1000zł miesięcznie (na dwoje dzieci). W miesiącu grudniu otrzyma 500 zł na młodsze dziecko i niepełną kwotę świadczenia na starsze dziecko (świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia) Od miesiąca stycznia 2018r. młodsze dziecko będzie jedynym dzieckiem w rodzinie do 18 roku życia. Matka otrzymywać będzie 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.
Matka wychowuje troje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, dwoje własnych i jedno pozostające pod opieką prawną.
Składa dwa odrębne wnioski jeden wniosek na własne dzieci. Skład rodziny jest trzyosobowy. Otrzyma łącznie 1000 zł. na pierwsze i kolejne dziecko jeżeli spełni kryterium dochodowe. Do dochodu nie wlicza się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną. Drugi wniosek składa na dziecko, pozostające pod opieka prawną. Skład rodziny jest jednoosobowy (dziecko pod opieką prawną). Do dochodu wlicza się tylko dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną.
Otrzyma kolejne 500 zł. jeżeli dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną nie przekroczy kryterium dochodowego.
Małżonkowie mają dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia oraz jedno pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i pozostaje na ich utrzymaniu.
Skład rodziny jest pięcioosobowy (do składu rodziny zalicza się pełnoletnie dziecko, dochód dzieli się na 5 osób w rodzinie) Otrzymają 1000zł. na dwoje dzieci do 18 roku życia jeżeli spełnią kryterium dochodowe.
Mąż żona i troje dzieci - bliźniaki w wieku 17 lat i jedno 10 letnie dziecko.
Rodzina pięcioosobowa. Wniosek składa matka albo ojciec. Otrzymają 1500 zł jeżeli spełnią kryterium dochodowe. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest jedno z bliźniąt wskazane przez rodzica. Drugim i kolejnym dzieckiem jest odpowiednio drugie z bliźniąt i kolejnym jest dziecko 10 letnie. Z chwilą ukończenia przez bliźniaki 18 roku życia dziecko 10 letnie staje się dzieckiem pierwszym.
Mąż, żona i dwójka dzieci które nie ukończyły 18 roku życia. Jedno biologiczne drugie przysposobione.
Otrzymają łącznie 1000 zł na dwoje dzieci jeżeli spełnią kryterium dochodowe, Jeżeli dochód przekroczy 800 zł. na osobę w rodzinie, niezależnie od dochodu otrzymają 500 zł. na młodsze dziecko.