Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

LUBELSKIE GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest jednym z sygnatariuszy podpisanego w dniu 18 grudnia 2014r. Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa na rzecz realizacji zadania LUBELSKIE GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY, którego celem jest współpraca zmierzająca do poprawy sytuacji na rynku pracy osób młodych. Założeniem gwarancji dla młodzieży jest zapewnienie osobom od 15 do 25 roku życia (29 roku życia - w zakresie wsparcia przedsiębiorczości), w tym zwłaszcza osobom, które nie pracują, nie uczą się ani nie kształcą, wysokiej jakości zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od momentu utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Działania związane z wdrożeniem Gwarancji dla młodzieży realizowane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wraz z partnerami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wśród adresatów Gwarancji dla młodzieży należy wyróżnić 4 podgrupy, do potrzeb których będzie dostosowane wsparcie:

 1. osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę - osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16r. życia) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18r. życia).
 2. osoby w wieku 18-24 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem.
 3. osoby w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni - w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych.
 4. bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.

Zakres wsparcia oferowany w ramach Gwarancji dla Młodzieży jest bardzo szeroki i obejmować będzie szereg dostępnych instrumentów i usług rynku pracy, w tym m.in.

 • nabycie elementarnych kompetencji społecznych,
 • wsparcie prowadzące do podjęcia nauki lub szkolenia,
 • diagnoza sytuacji zawodowej i osobistej osoby służąca zaprojektowaniu form wsparcia adekwatnych do istniejących potrzeb młodej osoby,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie organizacji staży i praktyk,
 • poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe u pracodawców, prace interwencyjne,
 • dofinansowania studiów podyplomowych,
 • stypendium na kontynuowanie nauki,
 • pożyczki szkoleniowe,
 • programy specjalne.

Zaproszenie dla osób młodych