Projekt "Bank usług środowiskowych"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 1 września 2018r. - 31 grudnia 2020r.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Bank usług środowiskowych, nr 97/RPLU.11.02.00-06-0016/18-00 z dnia 29 czerwca 2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  • całkowita wartość projektu wynosi 5 811 267,00 PLN,
  • środki europejskie w kwocie 4 939 576, 95 PLN,
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 581 126, 70 PLN

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie i integracja społeczna 290 osób w Mieście Lublin, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób niesamodzielnych.

Projekt realizowany będzie poprzez takie wsparcie jak:

  • usługi opiekuńcze nocne,
  • usługi opiekuńcze uzupełniające,
  • usługa asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • wsparcie integracyjno-kulturalne.

Rezultatami, które zostaną osiągnięte poprzez zindywidualizowane i holistyczne podejście do beneficjentów projektu będą:

  • rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników,
  • wzrost zdolności i gotowości do integracji ze środowiskiem lokalnym, co w dłuższej perspektywie zapobiegnie pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, a w konsekwencji zmniejszy liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lublinie.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:

Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom
al. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin
e-mail: projekty@mopr.lublin.eu
tel. 81 466 53 34, 81 466 54 74
lub u pracowników socjalnych.

Wsparcie realizowane w ramach projektu

Działania promocyjno-informacyjne w ramach projektu

Załączniki do pobrania (zaktualizowane dn. 17.10.2018r.)

warningDane osobowe uczestników projektu wyłączenie do wglądu dla pracowników projektu.