"Centrum Rewitalizacji Społecznej"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 8 maja 2019r., nr umowy 124/RPLU.11.02.00-06-0110/18-00, zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Lubelskiej (Liderem projektu), a Województwem Lubelskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie (Partnerem projektu).

W miesiącu grudniu rozpoczęła się realizacja zadania 3 pn. "Poradnictwo Rodzinne", w ramach którego uczestnikom i uczestniczkom projektu zamieszkującym lub pracującym w mieście Lublin na obszarze objętym rewitalizacją udzielane jest wsparcie w formie indywidualnych porad specjalistów: prawnika i psychologa.

Poradnictwo prawne i psychologiczne odbywa się w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:

Caritas Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
tel. 728 844 088, 81 532 95 71

oraz

Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom
al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
e-mail: projekty@mopr.lublin.eu
tel. 81 466 53 34