"Centrum Rewitalizacji Społecznej"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 8 maja 2019r., nr umowy 124/RPLU.11.02.00-06-0110/18-00, zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Lubelskiej (Liderem projektu), a Województwem Lubelskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie (Partnerem projektu).

WSPARCIE ROZWOJU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Od VIII.2020r. w ramach realizowanego projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się realizacja zadania 4 „Wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej” w formie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe lub ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych.

Szkolenie skierowane jest dla 10 osób, prowadzone na podstawie programu „PRIDE- Rodzinna piecza zastępcza”, którego standardy określone są, zg z ROZP. MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Program szkolenia przewiduje:

  1. nauczenie kandydatów umiejętności niezbędnych do pracy z dzieckiem osieroconym,
  2. wsparcie w zmierzeniu się przyszłych i ustanowionych rodziców zastępczych z emocjami jak również poznanie tego co przeżywają dzieci,
  3. nauka budowania więzi z dzieckiem,
  4. przekazanie niezbędnych elementów prawa z zakresu prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka,
  5. przekazanie wybranych elementów pedagogiki, psychologii, rozwojowej i wychowawczej.