@lterEgo

Instytucja zarządzająca PRR

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie
ul. Tetmajera 21, 20-362 Lublin

Inni partnerzy narodowi:

  • Lubelskie Forum Pracodawców
  • Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Lublinie
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  • Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • Fundacja UMCS

Opis Partnerstwa na rzecz Rozwoj

wychowującym dzieci lub sprawującym opiekę nad osobami zależnym (dzieci niepełnosprawne). Osoby te często są bierne w poszukiwaniu pracy, korzystają przede wszystkim ze świadczeń pomocy społecznej i bardzo często nie wykonują żadnych działań w kierunku zmiany swojej sytuacji, co w rezultacie skutkuje wykluczeniem społecznym. Problemem jest również ich obawa przed powrotem na rynek pracy i nieumiejętność dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku, a także brak wiary we własne umiejętności i dezaktualizacja kwalifikacji spowodowana długą przerwą zawodową lub brakiem doświadczenia (bariery psychologiczne, prawne, społeczne). Dodatkowym utrudnieniem jest niechęć pracodawców do zatrudniania osób samotnie wychowujących dzieci, związana z obawą ich ograniczną dyspozycyjnością. Projekt @lterEgo stanowi propozycję nowych rozwiązań na rzecz przełamania bierności zawodowej tej grupy, poprawy ich mobilności ekonomicznej, przy jednoczesnym pogodzeniu życia rodzinnego i zawodowego. W projekcie przewiduje się utworzenie Centrum Promocji Pracy, gdzie wykorzystywane będą elastyczne formy zatrudnienia. W celu sprecyzowania zapotrzebowania na konkretne zawody, usługi i kwalifikacje na lokalnym rynku pracy zostaną przeprowadzone badania wśród pracodawców. Podobne działania skierowane zostaną do grupy docelowej, która dodatkowo zostanie przebadana przez doradców zawodowych i psychologów. Celem tej analizy będzie zidentyfikowanie głównych barier wejścia na rynek pracy z punktu widzenia beneficjentów. Wskażą oni problemy z jakimi borykają się w życiu codziennym jako osoby samotne, sprawujące opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi. Umożliwi to określenie ich trudności w integracji ze społeczeństwem. Projekt przewiduje także powstanie Opiekuńczego Ośrodka Rehabilitacji i Integracji, który zapewni opiekę nad podopiecznymi beneficjentów.

Działania realizowane w ramach projektu mają za zadanie wyrównanie szans na rynku pracy poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe, ułatwienie podejmowania pracy oraz stworzenie podwalin do dalszego funkcjonowanie instytucji Centrum Promocji Pracy i Ośrodka Rehabilitacji i Integracji. W ramach działalności Centrum Promocji Pracy beneficjenci będą podejmowali świadczenie usług w oparciu o nabyte podczas szkoleń umiejętności. Po zakończeniu programu, wypracowana zostanie partnerska współpraca między lokalnym samorządem, organizacjami i przedsiębiorcami, a także z partnerami ponadnarodowymi.

W ramach projektu została nawiązana współpraca ponadnarodowa z partnerami z Czech, Łotwy, Francji i Hiszpanii. Celem współpracy będzie wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie tworzonych ośrodków oraz wyrównywania szans pomiędzy kobietami a mężczyznami na rynku pracy.