Indywidualny Plan Działania - integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną

- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa

Główny wnioskodawca

Caritas Polska

Partnerzy

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Beneficjenci

Beneficjentami projektu są cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy, osoby, które ten status otrzymały oraz cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą

Czas realizacji projektu:

01.01.2012r. - 31.12.2014r.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Działania projektowe będą realizowane w 16 placówkach dla cudzoziemców na terenie całego kraju.

Cele projektu:

 • Cel I. Wypracowanie spójnego systemu pomocy dla grup szczególnie wrażliwych, ułatwiających perintegrację i integrację społeczną.
 • Cel II. Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej dla azylantów, uznanych uchodźców oraz cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą.
 • Cel III. Stworzenie Indywidualnych Planów Działania, jako sposobu na integrację cudzoziemców.

Działania przewidziane w ramach projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie odpowiedzialny jest za prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców, który powołał w styczniu 2009r. w partnerstwie z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach projektu "Wspólny dom - Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczna i prawną" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

Cel Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców:

Celem strategicznym Zespołu Interdyscyplinarnego jest zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla cudzoziemców w środowisku lokalnym.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Integracji Cudzoziemców należy w szczególności:

 • Rozwinięcie i ugruntowanie współpracy wszystkich służb miejskich, instytucji i organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za pomoc cudzoziemcom.
 • Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form profesjonalnej pomocy dla cudzoziemców.
 • Wspieranie działań instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych ukierunkowanych na pomoc cudzoziemcom.
 • Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy cudzoziemcom.
 • Inicjowanie i organizacja spotkań i dyskusji nt. dominujących problemów i potrzeb Cudzoziemców.
 • Propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych związanych z integracją cudzoziemców.
 • Diagnozowanie i ustalanie planu pomocy dla beneficjentów wg zachodzących potrzeb.

Spotkania członków Zespołu odbędą się cyklicznie co roku w miesiącach II, V, VIII, XI przy czym nie wyklucza się organizacji obrad stosownie do potrzeb.

Inne działania w projekcie:

Za pozostałe działania projektowe odpowiada Caritas, są to:

 • Kompleksowe doradztwo i pomoc, w tym: prowadzenie działań pre - oraz integracyjnych, w tym poradnictwa zawodowego, psychologicznego, społecznego, prawnego, działań międzykulturowych.
 • Indywidualny Plan Działania. Działanie to skierowane jest do beneficjentów, którzy uzyskali w Polsce ochronę uzupełniającą lub posiadają status uchodźcy i planują się w Polsce osiedlić. W celu wzmocnienia ich procesu integracyjnego otrzymają oni pomoc dostosowaną do ich potrzeb, która usprawni proces integracji i pozwoli na sprawniejszą adaptację. W tym celu opracowany zostanie dla tych osób IPD, który określi zakres udzielanej pomocy jak również ich ścieżkę rozwoju.
 • Program mieszkań chronionych. Cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji otrzymają dofinansowanie do wynajmu mieszkań.
 • Pomoc rzeczowa. Pracownicy Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas będą starały się zapewnić pomoc materialną dla beneficjentów poprzez zakup środków higienicznych, odzieży, drobnego sprzętu AGD, wyprawek szkolnych i niemowlęcych, artykułów dla kobiet w ciąży, artykułów do zajęć edukacyjnych i hobbistycznych dla kobiet i dzieci, biletów na dojazdy na zajęcia.
 • Przedszkola i żłobki. Wsparcie beneficjentów poprzez organizacje opieki przedszkolnej i w żłobkach.
 • Organizacja i prowadzenie trzech turnusów integracyjnych.
 • Opracowanie i upowszechnianie i aktualizacja informacji o projekcie.

Osoby do kontaktu:

Dorota Kozieł, tel. 81 466 54 54, kom. 504 661 047
Sylwia Ciężkal, tel. 81 743 71 86, kom. 504 572 827