"Inny dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"

projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców

Czas realizacji projektu

01.10.2009r. - 31.12.2010r.

Beneficjenci projektu:

ok. 10 cudzoziemców (2 rodziny)

Opis projektu:

Celem projektu jest integracja osób objętych ochroną międzynarodową, w tym uznanych uchodźców i cudzoziemców korzystających z ochrony uzupełniającej poprzez:

 • poprawę dostępu do sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego;
 • wsparcia integracji społecznej cudzoziemców poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowisku przyjmującym cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym, a cudzoziemcami;
 • działania zmierzające do wspierania usamodzielnienia i samowystarczalności tych osób poprzez pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego.

Realizacja projektu poprawi sytuację cudzoziemców rozbudowując ofertę integracyjną poprzez utworzenie drugiego mieszkania chronionego i inną metodę pracy środowiskowej - asystent rodziny. Realizacja projektu pozwoli również przełamać cudzoziemcom bariery w kontaktach międzyludzkich. świadomość samodzielności niewątpliwie przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości. W konsekwencji cudzoziemcy będą w stanie pokonywać problemy życiowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu, co stopniowo doprowadzi do ich integracji, a tym samym niewątpliwie ułatwi funkcjonowanie na terytorium RP. Ponadto projekt zwiększy szanse cudzoziemców na integrację społeczną. Dzięki wypracowanym metodom pracy, będą mogli uniezależnić się od instytucji pomocy społecznej, bez której obecnie nie są w stanie egzystować.

Utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców zapewni konkretną pomoc - umożliwi cudzoziemcom uczestnictwo w życiu społecznym poprzez zabezpieczenie podstawowej potrzeby jaką jest potrzeba mieszkania. Podstawowym znaczeniem projektu dla grupy docelowej będzie fakt, iż mieszkanie będzie funkcjonowało po zakończeniu realizacji projektu. Korzystać z niego będą kolejne grupy cudzoziemców.

Rezultaty projektu:

Twarde

 • utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców,
 • ok. 10 osób otrzyma wsparcie w postaci możliwości przebywania w mieszkaniu chronionym,
 • ok. 10 osób otrzyma wsparcie w postaci pomocy asystenta rodzinnego,
 • 8 ankiet ewaluacyjnych dotyczących funkcjonowania mieszkania chronionego i działań asystenta,
 • publikacja artyku w lokalnej prasie,
 • 30 osób weźmie udział w konferencji podsumowującej projekt.

Miękkie

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa cudzoziemców poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym,
 • umożliwienie przygotowania do pełnej samodzielności poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • wzrost radzenia sobie z problemami życia codziennego,
 • umożliwienie rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz nauka ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań

Osoby do kontaktu:

Monika Budka tel. (81) 532 20 12 w. 369

Wyłączna odpowiedzialność za publikację spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.