Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I działanie 1.5

Czas realizacji projektu:

04.05.2006 - 31.03.2007 (zakończony)

Beneficjenci ostateczni:

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz pracownicy instytucji partnerskich z terenu Lublina (łącznie 80 osób), gdzie realizowany był projekt. Projekt obejmował kompleksowe, interdyscyplinarne przeszkolenie uczestników, kurs języka angielskiego, warsztaty wyjazdowe o charakterze integracyjnym i seminarium podsumowujące.

Opis projektu:

Celem Projektu była poprawa efektywności działań instytucji pomocy społecznej przez ułatwienie pracy z klientami MOPR - osobami z grup szczególnego ryzyka oraz wzrost stopnia współpracy z partnerami działającymi w obszarze polityki społecznej.
Charakter wsparcia realizowany w projekcie od strony teoretycznej i praktycznej pomógł przełamać istniejące bariery w realizacji zadań przypisanych pracownikom socjalnym i pracownikom instytucji partnerskich MOPR w Lublinie. Szkolenia były szansą na wdrożenie zmian w rozszerzaniu form pracy socjalnej, tj. pomocy w usamodzielnianiu środowiska lokalnego i stworzeniu modelu wszechstronnego pracownika socjalnego, który wspiera, animuje, współpracuje.

Zajęcia były podzielone na 3 bloki specjalistyczne:

 • I moduł - specyfika pracy z osobami wykluczonymi społecznie (48 godz.), obejmował - wykluczenie społeczne w teorii i praktyce, specyfikę pracy z grupami społecznymi narażonymi na marginalizację, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych, współpracę międzyinstytucjonalną (budowanie dialogu społecznego),
 • II moduł - kształtowanie umiejętności interpersonalnych (56godz.), obejmował - trening efektywnej komunikacji, asertywności, automotywacji i walki ze stresem, budowanie zespołu, zyski i straty w konflikcie,
 • III moduł - elementy doradztwa zawodowego w kontekście pracy socjalnej (48godz.) obejmował - charakterystykę rynku pracy, problematykę rozwoju zawodowego, metody diagnozy predyspozycji zawodowych, psychologiczne problemy bezrobocia, wymagania związane z pracą z bezrobotnymi, rozmowę doradczą, proces niesienia pomocy doradczej, rekrutację i selekcję kadr, metody aktywnego poszukiwania pracy.

Kurs języka angielskiego (116godz.) był uzupełnieniem kwalifikacji pracowników MOPR umożliwiających kontakt i wymianę doświadczeń z pracownikami zajmującymi się pomocą społeczną z krajów Unii Europejskiej. Odbywał się niezależnie od planu pozostałych szkoleń.

Projekt odniósł zakładane rezultaty:

 1. Twarde:
  • 60 osób nabyło nowe umiejętności i podniosło kwalifikacje z zakresu umiejętności interpersonalnych, elementów doradztwa zawodowego w kontekście pracy socjalnej, wdrożyło innowacyjne metody w specyfikę pracy z osobami wykluczonymi społecznie, które będą pomocne w pracy z klientami MOPR
  • 20 osób nabyło umiejętności językowe (j. angielski), które zgodnie z ich zapotrzebowaniem stanowią pomoc w pracy z klientami MOPR
  • zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone certyfikatami
  • zostało przeprowadzone 152 godz. szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, elementów doradztwa zawodowego w kontekście pracy socjalnej oraz 116 godz. kursu jęz. angielskiego
  • zostały przeprowadzone warsztaty wyjazdowo-integracyjne oraz seminarium podsumowujące projekt
  • został wydany Poradnik - kompendium treści zawartych w materiałach szkoleniowych (100 egz.)
 2. Miękkie:
  • zostały stworzone nowe metody współpracy i pracy z klientami pomocy społecznej
  • zwiększyły się zdolności komunikacyjnych osób biorących w projekcie
  • zainicjowano lokalną współpracę w sferze pomocy grupom szczególnego ryzyka
  • pojawiły się nowe standardy jakości usług socjalnych
  • został wypracowany model wszechstronnego pracownika socjalnego, który wspiera, animuje, współpracuje
  • zwiększył się dostęp do informacji, umiejętność pracy w zespole i umiejętność współpracy
  • zwiększył się stopień znajomości jęz. angielskiego wśród pracowników MOPR

Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji pracowników MOPR i pracowników instytucji partnerskich.
Ponadto działania zrealizowane w projekcie przyczyniły się do rozszerzenia dotychczas prowadzonych działań, zwiększyły szansę na niwelowanie negatywnych zjawisk w środowisku lokalnym oraz zapewniły kompleksową i efektywną pomoc osobom narażonym na wykluczenie społeczne.

Osoby do kontaktu

Sylwia Wojtysiak, Marlena Kawczyńska tel. (81) 53-50-716