Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 22 maja 2018r.,
nr umowy 46 RPLU.11.02.00-06-0045/17-00.

PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY

Od dnia 24.07.2019r. w ramach realizowanego projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się realizacja zadania 4 "Punkt konsultacyjno-doradczy" w którym uczestnikom/czkom projektu udzielone jest wsparcie specjalistów psychologa i/lub pedagoga i/lub prawnika.

Punkt konsultacyjno-doradczy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Filia Nr 2 ul. Hutnicza 1A.