Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 22 maja 2018r.,
nr umowy 46 RPLU.11.02.00-06-0045/17-00.

warning Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin" zakończyła się 31.01.2021r.

W ramach utrzymania trwałości projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zapewnia gotowość do kontynuacji działalności Punktu konsultacyjno-doradczego.
W ramach w/w Punktu ze wsparcia w formie bezpłatnych porad prawnika/ pedagoga/ psychologa będą mogły skorzystać na wniosek pracownika Ośrodka osoby objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

  • całkowita wartość projektu wynosi 590 208,13 PLN,
  • środki europejskie w kwocie 501 676,91 PLN,
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 59 030,72 PLN

Termin realizacji projektu: 1 październik 2018r. - 31 stycznia 2021r.

Celem głównym projektu jest rozwój kompleksowego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w Mieście Lublin.

Projekt zakłada kompleksowe działania dla rodzin, w tym objętych asystą oraz dzieci przebywających w tych rodzinach i obejmuje szereg form wsparcia ukierunkowanych na realizację działań profilaktycznych wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Projekt wynika z aktualnego programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze realizacji.

Projekt realizowany będzie poprzez takie wsparcie jak:

  1. Wsparcie motywacyjne skierowane do 50 uczestników/ek projektu,
  2. Wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (tj. indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych, broker edukacyjny, zajęcia socjoterapeutyczne) - skierowane do 42 uczestników/ek projektu,
  3. Wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (tj. skuteczny w domu - aktywny w pracy, profilaktyka uzależnień i planowania rodziny, warsztaty pieczenia i gotowania, dziecko z FAS w życiu, domu i szkole) - skierowane do 20 uczestników/ek projektu,
  4. Punkt konsultacyjno-doradczy (tj. wsparcie psychologa, prawnika, pedagoga - skierowane do 35 uczestników/ek projektu oraz 204 osób nie będących uczestnikami/czkami projektu, ale korzystających ze wsparcia Ośrodka.

Wsparcie przyczyni się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności wychowawczych samych rodzin objętych asystą i co najistotniejsze dzieci przebywających w tych rodzinach. Pomocą zostaną objęte także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
Tak zaplanowane wsparcie wzmocni kompetencje dzieci w obszarze edukacyjnym i społecznym, podniesie kompetencje rodzicielsko/opiekuńcze i przyczyni się do wzrostu świadomości prawnej mieszkańców Lublina oraz podniesie aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu umożliwi zatem rozwój systemu wsparcia na rzecz rodziny i społeczności lokalnej

Rezultatami, które zostaną osiągnięte poprzez indywidualne podejście przyczynią się do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.
Trwałość projektu zapewniona będzie także poprzez instytucjonalną gotowość do kontynuacji działalności punktu doradczo-konsultacyjnego po zakończeniu realizacji projektu w okresie co najmniej 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:

Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom
al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
e-mail:
tel. 81 466 53 34, 81 466 54 74

oraz

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

Sekcja ds. wsparcia rodzin zastępczych
ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin
e-mail:
tel. 81 466 55 98 lub 81 466 55 99

Sekcja ds. asysty rodzinnej
ul. Hutnicza 1a, 20-218 Lublin
e-mail:
tel. 81 466 53 47

Działania realizowane

Załączniki do pobrania (zaktualizowane dn. 23.07.2019)