Projekt "Sami dla siebie"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Gmina Lublin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest realizatorem projektu pn. "Sami dla siebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włącznie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, nr umowy RPLU.11.01.00-06-0096/17-00, nr aneksu RPLU.11.01.00-06-0096/17-02 z dnia 28 maja 2018r.

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin.

Uczestnicy projektu to osoby w wieku 15-64 lata, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne – należące do III grupy osób sprofilowanych jako oddalone od rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne.

W ramach projektu do realizacji zaplanowano:

Lp. Nazwa zadania Ogółem
liczba osób
2018 rok
liczba osób
2019 rok
liczba osób
2020 rok
liczba osób
1. Rekrutacja i opracowanie Indywidualnych planów działania 200 100 100 0
2. Trening motywacyjny-wprowadzający 180 90 90 0
3. Warsztaty umiejętności społecznych 180 90 90 0
4. Szkolenia zawodowe 86 43 43 0
5. Pośrednictwo pracy 100 50 50 0
6. Staże zawodowe 80 40 40 0
7. Program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych 20 10 10 0
8. Zasiłki i pomoc w naturze 100 40 40 20

Rezultatami, które zostaną osiągnięte poprzez zindywidualizowane i holistyczne podejście do beneficjentów projektu będą: rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników, wzrost zdolności i gotowości do uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej czy edukacyjnej, a w dłuższej perspektywie zapobiegną pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, spowodują poprawę dostępu do rynku pracy, a w konsekwencji zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lublinie.

Termin realizacji projektu: 1 marca 2018r. - 31 lipca 2020r.

Koszty projektu ogółem wynoszą 1 460 463,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 241 393,85 zł.

Działania realizowane w ramach projektu

Załączniki do pobrania (zaktualizowane dn. 04.02.2019r.)

warningDane osobowe uczestników projektu wyłączenie do wglądu dla pracowników projektu.