Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy Nr 1123 zawartej w dniu 27 sierpnia 2020 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 31 sierpnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Miastem Lublin.

Termin realizacji wsparcia w ramach projektu: 27 sierpnia 2020r. - 30 listopada 2020r.

  • całkowita wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 674 070,00 PLN,
  • środki europejskie w kwocie 568 106,20 PLN,
  • środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 105 963,80 PLN

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Lider Projektu - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerzy Projektu – 16 Wojewodów. Odbiorcy wsparcia – jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa. Realizatorem projektu w Mieście Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, który jest odpowiedzialny za organizację pieczy zastępczej.