Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 22 maja 2018r.,
nr umowy 47 RPLU.11.02.00-06-0046/17-00.

  • całkowita wartość projektu wynosi 333 374,99 PLN,
  • środki europejskie w kwocie 283 368,74 PLN,
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 33 323,25 PLN

Termin realizacji projektu: 1 października 2018r. do 30 września 2020r.

Celem głównym projektu jest rozwój kompleksowego systemu wsparcia rodzin zastępczych poprzez wzrost kompetencji psychoedukacyjnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz wzrost umiejętności wychowawczych ich opiekunów, a także wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze w Mieście Lublin. Projekt wpisuje się w program rewitalizacji dla Lublina. Zakłada kompleksowe działania zarówno dla samych rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci jak i kandydatów na rodziny zastępcze. Każda z wymienionych wyżej grup w ramach projektu objęta zostanie ukierunkowanym dla niej wsparciem.

Projekt realizowany będzie poprzez takie wsparcie jak:

  1. Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (tj.: grupy wsparcia, trening umiejętności wychowawczych, szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze) - skierowane do 24 osób - kandydatów na rodziny zastępcze oraz do 20 osób - ustanowionych opiekunami zastępczymi,
  2. Wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (tj.: indywidualne zajęcia wyrównujące wiedze z wybranych przedmiotów szkolnych, broker edukacyjny, warsztaty umiejętności radzenia sobie w okresie dojrzewania, zajęcia w ramach wczesnego rozwoju dziecka, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowań) - skierowane do 30 dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
  3. Wsparcie psychologiczne skierowane do 20 opiekunów zastępczych,
  4. Wsparcie motywacyjne skierowane do 30 uczestników projektu.

Zaplanowane wsparcie przyczyni się do wzrostu kompetencji psychospołecznych u dzieci, podniesienia wiedzy z zakresu właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz do wzrostu liczby kandydatów na rodziny zastępcze.
Rezultaty, które zostaną osiągnięte poprzez indywidualne podejście spowodują także wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:

Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom
al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
e-mail:
tel. 81 466 53 34, 81 466 54 74

oraz

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

Sekcja ds. wsparcia rodzin zastępczych
ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin
e-mail:
tel. 81 466 55 98

Sekcja ds. asysty rodzinnej,
ul. Hutnicza 1a, 20-218 Lublin
e-mail:
tel. 81 466 53 47

Działania realizowane w ramach projektu

Załączniki do pobrania (zaktualizowane dn. 05.10.2018)