Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
niedziela, 19 sierpnia 2018r.

Projekt "Sami dla siebie"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Gmina Lublin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest realizatorem projektu pn. "Sami dla siebie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włącznie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, nr umowy RPLU.11.01.00-06-0096/17-00, nr aneksu RPLU.11.01.00-06-0096/17-02 z dnia 28 maja 2018r.

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin.

Uczestnicy projektu to osoby w wieku 15-64 lata, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne – należące do III grupy osób sprofilowanych jako oddalone od rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne.

W ramach projektu do realizacji zaplanowano:

Lp. Nazwa zadania Ogółem
liczba osób
2018 rok
liczba osób
2019 rok
liczba osób
2020 rok
liczba osób
1. Rekrutacja i opracowanie Indywidualnych planów działania 200 100 100 0
2. Trening motywacyjny-wprowadzający 180 90 90 0
3. Warsztaty umiejętności społecznych 180 90 90 0
4. Szkolenia zawodowe 86 43 43 0
5. Pośrednictwo pracy 100 50 50 0
6. Staże zawodowe 80 40 40 0
7. Program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych 20 10 10 0
8. Zasiłki i pomoc w naturze 100 40 40 20

Rezultatami, które zostaną osiągnięte poprzez zindywidualizowane i holistyczne podejście do beneficjentów projektu będą: rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników, wzrost zdolności i gotowości do uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej czy edukacyjnej, a w dłuższej perspektywie zapobiegną pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, spowodują poprawę dostępu do rynku pracy, a w konsekwencji zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lublinie.

Termin realizacji projektu: 1 marca 2018r. do 29 lutego 2020r.

Koszty projektu ogółem wynoszą 1 460 463,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 241 393,85 zł.

Załączniki do pobrania (zaktualizowane dn. 09.08.2018r.)

Dane osobowe uczestników projektu wyłączenie do wglądu dla pracowników projektu.