Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://www.mopr.lublin.eu.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Kanadys, adres poczty elektronicznej: gkanadys@mopr.lublin.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować mozna się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 53 19.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin

Do budynku prowadzą 2 wejścia (wejście główne i boczne). Do obu wejść prowadzą schody.
Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Recepcja znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Budynek jest ogólnodostępny.
Dla osób na wózkach dostępna jest winda znajdują się w głównym holu oraz korytarze na piętrach: -1, 0, 1, 2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze -1 do którego można dojechać windą z korytarza głównego na parterze.
Na placu parkingowym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego.

warningUWAGA

We wszystkich wskazanych poniżej komórkach organizacyjnych MOPR w Lublinie do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza językowego.

Filia nr 1 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 3 - ul. Lubartowska 6 - 8

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy, biura znajdują się na I piętrze, dojście klatką schodową. Biura są ogólnodostępne. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 4 - ul. Lubartowska 6-8

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - jeden schodek (podest) przed drzwiami, biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 15 - ul. Narutowicza 74A

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - pięć schodków przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin. W bocznej ulicy (ul. Ochotnicza) są wyznaczone miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 16 - ul. Towarowa 19

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - trzy schodki przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak wytyczonych miejsc parkingowych - możliwość zaparkowania na chodniku przed wejściem do budynku.

Filia nr 2 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 11, oraz Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej - ul. Hutnicza 1a

Do budynku prowadzą trzy wejścia do budynku - pierwsze wejście od przodu prowadzące do klatki schodowej lub windy, drugie wejście prowadzi przez wspólne przejście ze sklepem prowadzi do windy lub klatki schodowej, trzecie wejście z tyłu awaryjne, Biura znajdują się na 1 piętrze. Biura są ogólnodostępne. Dla osób na wózkach inwalidzkich na poziomach: -1, 0, 1 dostępna jest winda. Na pierwszym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Na poziome -1 oraz przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 7 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 12 - ul. Startowa 11

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - siedem schodków przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Przed drzwiami jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 23 - ul. Jagiełły 23

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy. Dojście do wejścia schodami z chodnika. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, jednak z powodu wąskich drzwi do Sekcji nie ma możliwości wjechać do biur na wózku. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Filia nr 3 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 8 - ul. Mieszka I 4

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy - sześć / siedem schodów przed drzwiami, z podjazdem dla wózków inwalidzkich z lewej strony. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Wąskie drzwi do budynku. Brak możliwości wjazdu osobom na wózkach inwalidzkich - podjazd tylko do wejścia do budynku na parterze. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 8 - ul. Głęboka 8

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 6 - ul. Jutrzenki 6

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy - dojście do wejścia schodami z chodnika. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 14 - ul. Głęboka 1

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika, jeden schodek (podest) z podjazdem przed drzwiami. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Filia nr 4 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 19 - ul. Kompozytorów Polskich 8

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy z podjazdem przed drzwiami. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne.
Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 18 - ul. M. Koryznowej 2b

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne.
Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 22 - ul. M. Paganiniego 12

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Do biura prowadzą schody z wykonanym podjazdem dla wózków. Biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne.
Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z wytyczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 5 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 5 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 20 - ul. Nałkowskich 114

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika - dojście do wejścia schodami z ulicy. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 17 - ul. Róży Wiatrów 1

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich wyłącznie do poziomu parteru. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 21 - ul. Zdrowa 14

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich wyłącznie do poziomu parteru. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Wydział Świadczeń Socjalnych - ul. Zemborzycka 88-92

Do budynku prowadzi jedno wejście z placu - dwa schodki z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, biura na pierwszym i drugim piętrze. Ogólnodostępna jest wyłącznie sala obsługi klienta. Wejścia na piętra zabezpieczone jest domofonem. W budynku jest winda dostępna z każdego poziomu tj. parter, 1 i 2 piętro. Obok sali obsługi klientów, na parterze, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku jest zamknięty, ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dział ds. osób niepełnosprawnych - ul. Diamentowa 2

Do budynku prowadzą dwa wejścia bezpośrednio z ogólnodostępnego parkingu przed budynkiem - jedno bezpośrednio przy pomieszczeniach biurowych klatką schodową, drugie trochę oddalone od biur działu ds osób niepełnosprawnych - z windą bezpośrednio z chodnika na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku jest zamknięty, ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Sekcja ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ul. Głęboka 11

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin - ul. Popiełuszki 28E

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy, przed drzwiami jeden schodek. Poradnia znajduje się na parterze. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej - ul. Poniatowskiego 4

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.