Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO, administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie jest Administratorem danych osobowych m.in. klientów Ośrodka, gości oraz osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przy zachowaniu zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO, przy poszanowaniu praw osób, których dane dotyczą, z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przyjętymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi organizację ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, przetwarzane są dane wynikające z realizacji zadań statutowych na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej;
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start";
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 1.04.1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent;
 • Ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 01.06.2010r. w sprawie podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawy z dn. 17.12.1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu dokumentowania, wzoru karty oraz terminu jej sporządzenia;
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobach archiwalnych i archiwach;
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.