Aktywny Samorząd 2020

Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl)

Przypominamy, że w 2020 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane. W przypadku Modułu II jest to jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla osób, które wniosek składają po raz pierwszy. Osoby, które kolejny raz składają wniosek mogą uzyskać zwiększenie dodatku do kwoty 300 zł.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 piętro I punkt obsługi klienta lub poprzez platformę SOW do 10 października 2020 r.

Treść pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz "Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2020 roku" dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Moduł II

Dodatkowe załączniki wymagane do wniosku w ramach Modułu II:

  • kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
  • wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru), a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich - dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego. Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załącznikach do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych - osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,
  • w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej - wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
  • w przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni - wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).

Moduł I - Obszar A

Moduł I - Obszar B

Moduł I - Obszar C

Moduł I - Obszar D

Dodatkowe załączniki wymagane do wniosku w ramach Modułu I:

  • kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego);
  • w przypadku, gdy osobą niepełnosprawną jest dziecko – odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – dokument o sprawowaniu opieki prawnej;
  • w przypadku Obszaru C zadanie 1 i zadanie 3 – dwie niezależne oferty;
  • w przypadku Obszaru D dokument potwierdzający pobyt dziecka w placówce (np. umowa) oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

W ramach Modułu I programu prowadzona jest punktowa ocena wniosku. Karta oceny merytorycznej wniosku dostępna jest do zapoznania się poniżej.