"Centrum Rewitalizacji Społecznej"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 8 maja 2019r., nr umowy 124/RPLU.11.02.00-06-0110/18-00, zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Lubelskiej (Liderem projektu), a Województwem Lubelskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie (Partnerem projektu).

 • całkowita wartość projektu wynosi 907 763,75 PLN,
 • środki europejskie w kwocie 771 599,18 PLN,
 • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 62 014,57 PLN
  - w tym dofinansowanie dla Partnera wynosi 132487,50 zł

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2019r. - 30 listopada 2020r.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej z obszarów objętych rewitalizacją, na terenie Miasta Lublin, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 1. Wsparcie realizowane przez Lidera projektu:
  1. Utworzonych 20 nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego w terminie VII.2019r.
   - XI.2020r., w formie świetlicy.
  2. Poszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego w terminie VII.2019r. - XI.2020r. o realizację zajęć: dla 60 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat:
   - "Indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje”,
   - "Jaka praca taka płaca”,
   - "Muzyczne śródmieście”,
   - "Młody programista”,
   - "W zdrowym ciele zdrowy duch”,
   - "Poradnictwo zawodowe”,
   - "Zajęcia psychoprofilaktyczne”,
   - "Praca podwórkowa”.
 2. Wsparcie realizowane przez Partnera projektu:
  1. Poradnictwo rodzinne dla łącznie 100 osób obejmujące porady prawne i psychologiczne.
  2. Wsparcie rozwoju w rodzinnych formach pieczy zastępczej - szkolenia PRIDE dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe lub ustanowione rodziny zastępcze niezawodowe.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:

Caritas Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
tel. 728 844 088, 81 532 95 71

oraz

Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom
al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
e-mail: projekty@mopr.lublin.eu
tel. 81 466 53 34

Działania realizowane w ramach projektu

Załączniki do pobrania