Menu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W związku z powyższym w dniach od 11 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres od 1 kwietnia 2024 r.

Wniosek o pobyt w mieszkaniu treningowym można pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub od pracownika socjalnego ds. pomocy cudzoziemcom z siedzibą przy al. Unii Lubelskiej 15, pok. 27 w Lublinie, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, pod numerem telefonu 081 466-54-74. Pod powyższym numerem telefonu, można także uzyskać niezbędne informacje na temat mieszkań, o których mowa w ogłoszeniu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu treningowym jest decyzja wydana po dokonaniu ustaleń między podmiotem kierującym do tej formy wsparcia, podmiotem prowadzącym mieszkanie treningowe oraz osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym poprzez zawarcie kontraktu mieszkaniowego.

Kontrakt mieszkaniowy ma formę pisemną i obejmuje: cel pobytu; okres pobytu; rodzaj i zakres świadczonego wsparcia; odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia; poziom partycypacji w kosztach udzielonego wsparcia przez podmiot kierujący do tej formy wsparcia, jeżeli nie jest to podmiot prowadzący mieszkanie treningowe lub zlecający ich prowadzenie; uprawnienia osoby korzystającej ze wsparcia, w tym prawa do prywatności i intymności, indywidualizacji i dostosowania do potrzeb pomocy, wyborów i samostanowienia, a także włączenia społecznego; sposób zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu treningowym; zobowiązanie się osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu treningowym do przestrzegania regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym; skutki nieprzestrzegania postanowień.

Regulamin mieszkań treningowych dla cudzoziemców, które prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Załącznik Nr 1 - wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym dla cudzoziemców
Załącznik Nr 2 - kontrakt mieszkaniowy
Załącznik Nr 3 - regulamin wewnętrzny pobytu w mieszkaniach treningowych dla cudzoziemców
Załącznik Nr 4 - oświadczenie

 

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat